Trimite mail deputaților din Comisia pentru Învățământ și cere-le să nu aprobe amendamentele care încalcă principiul nediscriminării la Legea învățământului preuniversitar!

Ce trebuie să faci:

 1. Copiază textul e-mailului de mai jos.
 2. Adaugă-ți numele și semnează e-mailul.
 3. Pune titlul e-mailului: “Nu aprobați amendamentele care încalcă principiul nediscriminării la Legea învățământului preuniversitar!”
 4. Copiază adresele de email ale deputaților din lista de mai jos și adaugă adresa comunicare@mozaiqlgbt.ro în CC. 
 5. Trimite emailul către întreaga listă.

Domnule/Doamnă Deputat,

Subsemnatul/a  …………….., vă rog să respingeți amendamente de mai jos la Legea învăţământului preuniversitar, care se dezbate în Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților.

Vă rog să respingeți amendamentele propuse la:

 1. Art. 11 – (1), care ar elimina interzicerea discriminării pe criterii de orientare sexuală.

România a fost criticată în repetate rânduri de către forurile internaționale pentru eșecul de a îndeplini obligațiile ce îi revin privind combaterea discriminării și segregării în școli, deci este lipsită de temeinicie orice inițiativă care urmărește să reducă gradul de protecție împotriva discriminării. 

Subliniez dispozițiile din: 

 • art. 2, alin. (1) din OG 137/2000, care reliefează că ”prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea (…) drepturilor omului și a libertăților fundamentale.”, 
 • art. 11, alin. (1) din Constituția României, care evidențiază că ”Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte” și 
 • art. 20, alin. (1) din Constituția României, anume că ”dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.”

În acest sens, subliniez:

 • Art. 26 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, alin. (1), ”orice persoană are dreptul la învățătură” și alin. (2), ”învățământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile fundamentale”;
 • Prevederile Convenției UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, ratificată de România în 1964,
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 10 privind libertatea de gândire, art. 11 privind libertatea de exprimare, art. 14 privind dreptul la educație, art. 16 privind dreptul la libertate și la siguranță și art. 21 privind nediscriminarea,
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectiv art. 2 privind dreptul la instruire, art. 5 privind dreptul la libertate și la siguranță, art. 9 privind libertatea de gândire și art. 14 privind interzicerea discriminării,
 • Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, art. 10 privind combaterea discriminării ”pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.”
 1. Art. 224, lit. e), care ar elimina sau modifica obligația personalului didactic de a promova diversitatea

În acest context, eliminarea diversității ar fi contrară:

 • Art. 16, alin. (1) din Constituția României, care garantează că ”cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.”
 • Art. 32, alin. (1) din Constituția României, privind dreptul la învățătură pentru toți cetățenii, cu posibile implicații și pentru art.32, alin. (6) din actul fundamental cu privire la autonomia universitară.
 • Art. 30, alin. (1) și (2) din Constituția României, care garantează că ”Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile” și că ”Cenzura de orice fel este interzisă.”

Țin să vă reamintesc că un demers similar a fost declarat neconstituțional de CCR, prin decizia 907 din 16 decembrie 2020, când s-a încercat cenzurarea în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, a activităților în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen.

Curtea Constituțională a susținut atunci că sunt încălcate tocmai prevederile art. 29 din Constituția României, folosit acum ca argument pentru eliminarea interzicerii discriminării pe criterii de orientare sexuală și a responsabilității personalului didactic de a promova diversitatea. 

 

În condițiile în care 25% din respondenții sondajului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE privind LGBT din 2019, din România, au spus că s-au confruntat adesea cu comentarii/ comportamente negative la școală din cauza faptului că sunt LGBTI, sper că principiile și valorile incluse în noile legi ale educației, respectiv principiul nediscriminării, egalității de șanse, incluziunii sociale și respectului vor fi reflectate în Legea învățământului preuniversitar.

Astfel, vă solicit respectuos să luați în considerare argumentația mai sus expusă și să respingeți amendamentele propuse la art. 11 – (1) si art. 224. lit. e) din Legea învățământului preuniversitar.

Cu stimă, 

……………..

 

Pune comunicare@mozaiqlgbt.ro în CC și trimite către:

natalia1476@gmail.com

contact@intotero.ro

onut.atanasiu@yahoo.co.uk

vcaus@uoradea.ro

aurel.nechita@ugal.ro

odon@rdsor.ro

rodica.barcari@cdep.ro

filip.havarneanu@cdep.ro

tepelus_laurentiu@yahoo.com

ady.alda82@gmail.com

catalina.ciofu@cdep.ro

ognean.cristici@cdep.ro

ioan.cupsa@cdep.ro

gkkepviseloiroda@gmail.com

karoly.gal1973@gmail.com

haratau_elena@yahoo.com

cristian.ivanuta@cdep.ro

ccrisivanuta2004@yahoo.com

zanfir.manea@gmail.com

andrei.miftode@cdep.ro

morar.diana@gmail.com

florin.piper@cdep.ro

mihai.politeanu@cdep.ro

cristian.popescu@cdep.ro

ana.predescu@cdep.ro

simina.tulbure@cdep.ro

boris.volosatii@cdep.ro

gabriel.zisopol@cdep.ro