O coaliție formată din 42 de organizații ale societății civile, asociații studențești, asociații de elevi și federații naționale, la care s-au alăturat sute de cetățeni, profesori, studenți, elevi și părinți, vă înaintează scrisoarea de față pentru a atrage atenția cu privire la importanța diversității drept valoare fundamentală în procesul de educație, precum și a nevoii de a asigura un nivel înalt de protecție împotriva oricăror forme de discriminare, inclusiv pe baza orientării sexuale. Ne exprimăm, așadar, dezacordul puternic față de orice ingerință în actul educațional prin acțiuni de natură religioasă care să ducă la reducerea gradului de protecție împotriva discriminării pe baza orientării sexuale. Considerăm nedemocratică și în contradicție cu spiritul reformator al proiectului „România Educată” orice măsură care neagă valoarea diversității sau a protecției împotriva oricăror forme de discriminare. 

Semnează și tu petiția AICI.

În ceea ce privește diversitatea, considerăm că aceasta constituie o valoare fundamentală a oricărei societăți liberale și democratice. Într-o societate atât de diversă precum cea românească, populată de grupuri cu credințe, identități, valori și obiceiuri distincte, diversitatea este o resursă de învățare fundamentală. Într-o Europă definită de motto-ul „unitate în diversitate”, considerăm că este menirea școlii românești de a genera elevilor atitudini incluzive și tolerante.

În ceea ce privește protecția împotriva discriminării, considerăm orice măsură de diluare sau eliminare a garanțiilor existente în actualul proiect de lege drept inadmisibile și contrare obligațiilor internaționale pe care România și le-a asumat. În acest context, eliminarea diversității ar fi contrară:

 • Art. 16, alin. (1) din Constituția României, care garantează că ”cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.”
 • Art. 32, alin. (1) din Constituția României, privind dreptul la învățătură pentru toți cetățenii, cu posibile implicații și pentru art.32, alin. (6) din actul fundamental cu privire la autonomia universitară. În acest ultim caz, reamintim atacurile continue asupra universităților în țări ca Ungaria și Polonia, care au plasat aceste țări în directă coliziune cu valorile europene.
 • Art. 30, alin. (1) și (2) din Constituția României, care garantează că ”Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile” și că ”Cenzura de orice fel este interzisă.”
 • Art. 2, alin. (1) din OG 137/2000, care reliefează că ”prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea (…) drepturilor omului și a libertăților fundamentale.”

În condițiile în care România a fost criticată în repetate rânduri de către forurile internaționale pentru eșecul de a îndeplini obligațiile ce îi revin privind combaterea discriminării și segregării în școli, este lipsită de temeinicie orice inițiativă care urmărește să reducă gradul de protecție împotriva discriminării. Subliniem dispozițiile art. 11, alin. (1) din Constituție, respectiv că ”Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte” și art. 20, alin. (1), anume că ”dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.”

În acest sens, reamintim:

 • Art. 26 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, alin. (1), ”orice persoană are dreptul la învățătură” și alin. (2), ”învățământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile fundamentale”
 • Prevederile Convenției UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, ratificată de România în 1964.
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 10 privind libertatea de gândire, art. 11 privind libertatea de exprimare, art. 14 privind dreptul la educație, art. 16 privind dreptul la libertate și la siguranță și art. 21 privind nediscriminarea.
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectiv art. 2 privind dreptul la instruire, art. 5 privind dreptul la libertate și la siguranță, art. 9 privind libertatea de gândire și art. 14 privind interzicerea discriminării.
 • Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, art. 10 privind combaterea discriminării ”pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.”

Considerăm că orice reformă a sistemului educațional românesc nu poate fi completă fără creșterea atenției pentru promovarea diversității ca resursă educațională și fără acțiuni concertate pentru combaterea discriminării grupurilor vulnerabile, în acord cu Constituția României, legislația existentă, precum și tratatele internaționale la care  România este parte. Mai mult, un sistem de educație incluziv și eficient are la bază libertatea de gândire și de exprimare, gândirea critică, respectul față de profesori, elevi și studenți și asigurarea de oportunități egale pentru toți, indiferent de categoria socială.

Prin urmare, solicităm:

 • Includerea principiilor egalității şi nediscriminării în noile legi ale educației;
 • Asigurarea unui cadru de dezbatere pentru legile educației, care să includă toți actorii relevanți;
 • Legile educației să se bazeze pe principii democratice, ale statului de drept, independente de ingerințe religioase;
 • Includerea în planul național de formare continuă în cariera didactică a unor cursuri cu privire la importanța combaterii discriminării și a promovării diversității, echității și incluziunii;
 • Asigurarea de servicii de sprijin pentru grupurile vulnerabile în școli și universități și în relația cu părinții și profesorii, pentru a preveni abandonul școlar și riscurile care conduc la acesta: hărțuire, denigrare, anxietate, suicid;

Problematica bullying-ului să fie abordată într-o manieră serioasă, respectiv să existe mecanisme de prevenire, de depistare și sancționare a faptelor de violență psihologică – bullying, în conformitate și cu Legea 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale 1/2011.

 • Având în vedere importanța diversității și incluziunii, considerăm necesar ca noua lege a învățământului preuniversitar să includă, în trunchiul comun, o disciplină despre diversitate, echitate și incluziune (DEI). Un astfel de curs ar trebui să fie disponibil tuturor elevilor din ciclul liceal. 

În final, semnatarii acestei adrese speră că principiile și valorile incluse în noile legi ale educației, respectiv principiul nediscriminării, egalității de șanse, incluziunii sociale și respectului vor fi reflectate în cadrul normativ. 

Semnatari

Asociația MozaiQ LGBT

Asociația CIVICA

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației „Cognosis”

Consiliul Municipal al Elevilor București

Federatia UNOPA

Consiliul Național al Elevilor

ActiveWatch

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

Asociatia E-Romnja 

Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

Asociatia Eu Sunt! Tu?

Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)

Centrul de Resurse Juridice

Asociația Transcore

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA

Fundatia Proiectul pentru Educatie Civica si Dezvoltare Academica (ECDA)

Asociația ACCEPT

Asociatia Equivox

Carta Diversității din România

Asociația SEXUL vs BARZA

Asociația Iele-Sânziene 

Asociatia CUTRA 

Asociația Rise OUT

Asociatia Identity.Education

Grup de inițiativă [H] BRAȘOV

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)

Asociația EasyECO

Asociația PRIDE România

Asociația Front 

Asociația Sens Pozitiv

Club IMPACT – Imbatabilii Picior de Munte

Romanian Harm Reduction Network

Asociatia Plural

Asociatia Reset 

Asociatia NEOS

Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta

Asociația HUMANE IN:DEED

Asociația Incluziune pe Bune

Asociatia A.R.T. Fusion

Institutul Român pentru Pace – PATRIR

De asemenea, s-au alăturat demersului:

Ionela Băluță, profesoară universitară, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București. 

Anca Dumitru, doctorandă, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Bogdan Zaharescu – Coordonator educație, ARAS

Balaban Bogdan – Arhitect

Liliana Daniela Chivulescu – profesor învățământ primar

Noemi Meilman, om de comunicare si mama

Munteanu Maria-Gabriela – studenta

Paul STIEGELBAUER, Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică (COSPol)

Răileanu Ana-Maria – studentă 

Oana Băluță, conf.univ.dr. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București  

Blejeru Stefan Alexandru – student

Cristina-Maria Sasu, asistent manager ARAS

Lupulescu Iulia-Mara – studenta 

Popescu Laura, profesor, Liceul Tehnologic Special Nr. 3, București

Silvia Asandi, Director general Fundația Romanian Angel Appeal

Florin Fesnic, cercetator III, Centrul pentru studierea democratiei, UBB Cluj

Ioana Popescu, casnică, părinte

Finți David Andrei – medic

Victor- Constantin Vlăduț, doctorand, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Șerban Ungureanu- Învățător, Școala Gimnazială Nr, 25, București

Prof. univ. Roxana Marinescu, ASE București

Conf.univ.dr. Luciana Alexandra Ghica, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Mihai Lixandru – Manager de proiect ARAS, coordonator al rețelei Checkpoint ARAS

Radu Popa –  expert securitate & intelligence

Software tester Silviu-Florin Doroftei, ACCENTURE Romania

Micu Ana-Mihaela, studentă

Delia Bianca Lazar – elev

Ciprian Mihali, conf.univ.dr., Universitatea Babeș – Bolyai  

Lusiana Ioana Ștefănescu – elev

Ruxandra Vișan, profesor universitar, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

Cosmina Eugenia Marin – elev

Smaranda Witec, lect.univ.dr., Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din București

Emil Moise, Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta

Cabinet Individual de Psihologie – Musat Cristian Claudiu

Irina Mateescu – Asociația Moașelor Independente (AMI)

Cabinet individual de psihologie – Claudia Soare

Conf univ dr Anca Dohotariu, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Cristian Alexandrescu – Consultant Fonduri UE

Simona Necula, cadru didactic asociat, Facultatea de Științe politice, Universitatea din București

Larissa Luică, lector colaborator, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

Elena-Andreea Negoi – Coordonator Centru de tineret, Fundația Romanian Angel Appeal

Visinel Balan – Vicepreședinte Autoritatea Nationala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adoptie

Natalia Vladut – Consultant IT

Mirela Luculescu, pensionara

Georgescu Corina Maria student la Facultatea de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania din Brașov, voluntar H/Transcore 

Catalin Vîrvoreanu, Owner companie imobiliara si masterand al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Cosmin Lazăr, masterand, Facultatea de Istorie, Universitatea din București

Sorina Daniela Dumitrache, Lect.univ.dr. Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, 

Universitatea din Bucuresti

Andrei Silviu Dragnea – programator

Robert Ratiu, specialist in comunicare

Ana Chima – președinte AVE – Asociația Vâlceană a Elevilor

Alexandru Lentz – Antreprenor 

George Popescu – inginer

Adrian Daraban – Administrator firmă

Adrian Paraschiv- student

Bumbaru Sorin –  Artist Manager Roton Music 

Pădurarul Bogdan – Evaluator 

Mona Popescu – Administrator Firma

Ciprian Burlibasa – Analyst WBD

Ciprian-Laurențiu Pârvu- Student al Universității Transilvania din Brașov

Conf. Univ. Dr. Ruxandra Ivan, Universitatea din București

Bianca Andrada Crețan – Antreprenor

Adina Popescu – Antreprenor și Account Manager

Iacob Eduard – Antreprenor si Student

Iulia Lumânare – actriță

Barbie – stylist

Rafaiel Lachausse – inginer

Pantea Gratian –  Make up artist

Antonella Lerca Duda, femeie trans scriitoare

Codruța Popescu – Asistentă Stomatologie

Dorian Ciocan – Inginer Geofizician Baker Hughes

Gabriel Cordos – asistent medical ATI

Vlad Babenco, doctorand, Facultatea de Stiinte Politice, SNSPA, Bucuresti

Micula Aurel – inginer automatist 

Lucian Dunareanu – manager organizare evenimente

Vlad Ciobanu – Antreprenor

Gripcă Gheorghe-Alexandru, Spiritual Life Coach & Numeroconsilier pentru Dezvoltare Personală

Bardașu Radu-Cristian – sub-inginer geodez

Klaus Tomass Engel – baiat trans, artist chitarist activist sculptor si practicant de vrajtiorie pagan

Costin Paul Marius – student

Rebeca-Miriana Basut – Studenta

Dobre Nicolae – Student, Medicină Generală, anul 6, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Tătaru Ionuț – expert achiziții, business management

Hodorog Marius -student

Udroiu Razvan-Mihai -student

Cosmin Gurau – PR Manager

Adina Drăgan- studentă, 

Bârlescu Adrian – Însoțitor de zbor

Ionela-Alina Biru, medic rezident medicina de familie

Marian-Alexandru Chiculiță – Actor

Ioana Gavril, Content Creator 

Ioana Apostol- Manager proiecte culturale

Lucian Hanu – coordonator Checkpoint ARAS Bucuresti 

Sergiu Luculescu, antreprenor

Ioana Petrovicescu, couch 

Teodora Slavu, graphic designer

Vlad Pavel, Marketing specialist

Marius Ghincea, cercetător

Ovidiu Sapigiuc – coordonator Checkpoint ARAS Iasi

Cosmin Alexandru Prisacaru, medic

Cetin Rasid – Inginer Programator

George Cristian Todea – 3D Character Artist 

Postolache Adrian – casier

Țiclete Răzvan-Ioan  – inginer electronist

Gosav Cristi – student

Nicoleta Dascălu – manager proiect

Cristina Săracu, consultant 

Mihaela Marcu, avocat 

Dragoș C. MATEESCU, ICUB și IDR

Mădălina Olteanu – Profesoară 

Alexandra-Ștefania Pavel – elev
Gribis Emi – tehnician electronist

Bajan Bogdan Andrei – inginer 

Slamnoiu Cristian-Gabriel – inginer

Mădălina Mitrea- elevă

Alexandru Fintina – director magazin

Pascu Teo – elev

Condurache Stef – elev

Iustina Mihaela  Duță – manager proiect

Costea Darius  – Manager RelatC

Ramona Nicoleta Cîrcu – Masterandă SNSPA

Liliana Popescu, profesor universitar

Mihai Florentin – inginer

Iova Andreea Cristina, masterand

Mangalea Violeta, masteranda

Aida Bulareanu, salariata

Diyaa Khaula, salariat

Uloi Andreea Isabela, elevă

Badita Rares, inginer

Fabian Vlad – elev

Xhenis Shehu – doctorandă, Facultatea de Științe Politice, SNSPA

Radu Sorin – Creator de continut

Dana Oancea, cofondator Carta Diversității din România

Teodora Drăguș – Programator

Zbirciog Alex, activist si creator de continut

Trifu Cristian, Designer Web

Sorea Ștefania, designer web

Marian-Viorel Onica – Cash Management Consultant

Mihaela Pop, ACCENTURE Romania (Transaction Process Analyst)

Georgiana-Ioana Țucan, Promoteart International (Grafician)

Alina Șerban, Oracle (Tools and Automation Business Analyst)

Roxana Maria Bratu, Habarnam SRL (funcționar economic)

Ionuț Vlad Nicolae, Alegeri infinite SRL (Administrator)

Andrada Oana Bănulescu, RBT Trans SRL (Dispecer transport)

Ana Bratu, pensionară

Ion Marius Bratu, PFA

Zuca Luculescu, pensionar

Iliescu Mihaela, Arctic SRL (Gestionar)

Eugenia Țucan, pensionară

Bontas Elena-Izabela – absolvent Drept

Iosif George Țucan, șomer

Ionuț Robert Bănulescu, RBT Trans SRL, (Administrator) 

Ardeljan Benjamin – Student

Pleșa Cătălina -Student la Drept 

Simina Bădică, istoric, curator, Casa Istoriei Europene, Bruxelles

Alexandru Bratu – Vicepreședinte Consiliul Tinerilor Instituționalizați 

Pașcanu Fernando – Președinte  Consiliul Tinerilor Instituționalizați Filiala Cluj 

Uwe Leonhardt, Antreprenor

Anastasia-Elena (An) Aposteanu – elev CNIH

Andrei Ionut Onea

Zack Denis Andrew Cîmpeanu- Elev ,,Școala postliceala Henri Coanda”

Sephera – elevă 

Olander Mihael – Casier

Hirtan Iustin-Ciprian – student UMF IH

Elena Andrei, artist vizual, membru ARTHUB Bucharest/Grădina ArtHub

Bontas Elena-Izabela 

Bogdan Zainea – analist financiar

Diana Margarit, conferențiar doctor

Sebastian Florea, psiholog clinician

Adrian Buzatu

Ingrid Schultz, Video Marketing Executive

Lungu Delia Gabriela, student Facultatea de Medicina Veterinară USAMV București

Alina Bocai, Director Programe, ARAS

Drăgan Maia Andreea, elevă

Dosoftei Andra Maria- studenta Asistență socială 

Catincuț Mihai Cristian – student

Victor Vozian, ARAS-Coalition PLUS

Ionescu Iris Cezara, eleva

Sinescu Rareș, elev Colegiul Național “A. T. Laurian”

Baciu Leria, studentă UAD Cluj Napoca

Roxana Purcarea – Psiholog clinician